Klub Karate Koryukan Świdwin otrzymał dotację od Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu KLUB 2020
Wysokość dotacji wynosi 10.000 zł.

Głównymi celami programu są
1) upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,

2) wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej,

3) wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego –klubów sportowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży,

4) inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży,

5) optymalizacja wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy lokalne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Środki finansowe z dotacji zostały przeznaczone na organizację obozu sportowego i wynagrodzenie instruktorów.

 

Klub Karate Koryujkan otrzymał dotację w 2020 roku od Narodowego Instytutu Wolności Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego

W ramach zapobiegania skutkom COVID19 na zabezpieczenie siedziby klubu w ysokości 7200 zł.